Lưu trữ hàng tháng:Tháng Ba 2021

Bài quyền karate – Heian Shodan ( bài quyền 1 )

Giới thiệu về Bài quyền Số 1 Karate Heian Shodan (Bài quyền 1 Karate) là katas đầu tiên được dạy trong chương này. Việc tạo ra loạt katas Heian được cho là do giáo viên karate vĩ đại của Okinawa, Master Yasutsune Itosu (1831-1915), một trong hai giáo viên chính của Master Gichin Funakoshi. Chuỗi […]